Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad heeft m.b.t. door het bestuur te nemen beslissingen, afhankelijk van de aard van het onderwerp, advies- dan wel instemmingbevoegdheid, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen. De MR van onze basisschool is samengesteld uit  leerkrachten en ouders. MR leden worden geselecteerd via verkiezingen en aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Op de agenda staan onderwerpen die het beleid binnen de school bepalen. Zoals het jaarplan, lesroosters, ontwikkelrichting, budgetten, opvang, e.d. Jaarlijks wordt er tussen de 6 en 8 keer vergaderd. Als MR proberen we mee te denken met het verder ontwikkelen van de school.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Lid personeel: dhr. Waajen, mevr. Schenkel en mevr. Verjans

Lid oudergeleding: mevr. Pelzers, dhr. Cremers en dhr. Beekman

Contactgegevens

met vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad. (mailto: mr@bsdelemborgh.nl)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van de MR van basisscholen van de Stichting Triade. De GMR is ingesteld om advies en/of instemming te verlenen m.b.t. school overstijgende zaken, zoals personeelsaangelegenheden en zaken op beleidsmatig niveau. De GMR bestaat uit twintig personen: van iedere school een personeelslid en een ouder afkomstig uit de MR van die school.  Voor onze school zijn dat:

  • namens de ouders: vacature
  • namens het personeel: dhr. Waajen

Vacature

De GMR vergadert in principe een keer per maand. Evenals bij de MR zijn de vergaderingen openbaar.

Een prettig contact tussen ouders en leerkrachten draagt bij tot het welzijn van de kinderen op school. Als de school- en thuissituatie op elkaar aansluiten en door de kinderen als een geheel worden ervaren, zal dat meer duidelijkheid geven en bijdragen tot een veilig gevoel.

Daarnaast kunnen ouders een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs voor hun kind, door mee te doen aan schoolactiviteiten, door mee te denken en soms mee te beslissen over zaken die de school aangaan. Daarom willen we u graag informeren over de doelstelling en de activiteiten van de oudervereniging.

Daarnaast bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Triade. Zowel een leerkracht als een ouder uit de MR nemen deel aan de GMR. Hier wordt gesproken over bovenschoolse zaken, zoals de inrichting van Triade, jaarplannen, e.d. De GMR heeft over deze zaken advies- of instemmingsrecht.

Ons laatste nieuws

Lees meer