Oudervereniging

Doelstelling

Een prettig contact tussen ouders en leerkrachten draagt bij tot het welzijn van de kinderen op school. Als de school- en thuissituatie op elkaar aansluiten en door de kinderen als een geheel worden ervaren, zal dat meer duidelijkheid geven en bijdragen tot een veilig gevoel.

Daarnaast kunnen ouders een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs voor hun kind, door mee te doen aan schoolactiviteiten, door mee te denken en soms mee te beslissen over zaken die de school aangaan. Daarom willen we u graag informeren over de doelstelling en de activiteiten van de oudervereniging.

De oudervereniging en de ouderraad

De oudervereniging heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs te bevorderen, evenals het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en leerkrachten te versterken.  De leerkrachten worden door ouders gesteund bij de organisatie van schoolactiviteiten, die zonder de hulp van ouders niet in die mate zouden kunnen plaatsvinden. Ouders kunnen, door mee te doen aan schoolactiviteiten, meer betrokken worden bij wat hun kind op school beleeft. Ouders en leerkrachten leren elkaar op een andere manier kennen dan alleen aan de deur van de klas of tijdens de 10-minutenavond.

De ouder(raad)vereniging organiseert, samen met school, voor alle leerlingen een aantal activiteiten zoals:

St. Maarten
Sinterklaasviering
Kerstviering
Carnaval
Paasviering
Schoolreis
Versieren van school rondom feestdagen
Coördinatie deelname “Jodelaband”  aan  het Limburgs  Kinjer Vastelaovend Leedjeskonkoer

Verder kan de oudervereniging een rol spelen in het behartigen van belangen van leerlingen en ouders. De oudervereniging kan vragen en suggesties van ouders over de gang van zaken op school bespreekbaar maken en doorspelen naar leerkrachten, directie, schoolbestuur of MR.

De ouderbijdrage

De activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Deze bedraagt € 35,- per kind per schooljaar. Vanuit de ouderraad ontvangen alle ouders hiervoor via hun kind(eren) een verzoek tot betaling. Door het organiseren van aanvullende ‘sponsoracties’ (zoals een kaartenverkoopactie), probeert de ouderraad deze bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Lidmaatschap van de oudervereniging

Alle ouders van de leerlingen op deze school kunnen lid worden van de oudervereniging. Het is een wettelijke regeling dat ouders pas lid van deze vereniging zijn, als zij hiervoor schriftelijk hun toestemming geven. Gezinnen waarvan alle kinderen van school af zijn, worden automatisch uit het ledenbestand gehaald.

De oudervereniging is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40189953. Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door

  • Mandy vd Berg (voorzitter)
  • Kelvin Donners (penningmeester)
  • Marianne Roumen ( secretaris)

en wordt aangevuld met een aantal algemene bestuursleden.  Alleen de bestuursleden (ouderraadsleden) hebben stemrecht over beleid en begroting van de vereniging en keuze van nieuwe ouderraadsleden. De ouderraad vergadert eens in de 6 weken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid.

 

E-mailadres: ouderraad-bsdelemborgh@hotmail.nl
Bankrekening: NL20 RABO 0129 1936 07

Facebookpagina: Ouderraad BS De Lemborgh | Facebook

 

Ons laatste nieuws

Lees meer