Overblijven

We zijn op stichtingsniveau in zee gegaan met Isy-overblijven. Dit betekent, dat alle kinderen die overblijven, vast of incidenteel, geregistreerd moeten worden via Isy overblijven. U moet hiervoor inloggen op het systeem Isy. Kinderen die overblijven terwijl ze niet geregistreerd zijn, worden handmatig door de school aangevinkt, waarna u een berichtje van Isy ontvangt.

Het is voor de veiligheid van de leerling dat registratie correct gebeurt. Het zou anders kunnen voorkomen dat leerlingen van het schoolterrein gaan en daar ze niet geregistreerd zijn, worden ze niet gemist. Het blijft de verantwoordelijkheid van u als ouder, om op Isy te registreren of uw kind wel of niet aanwezig zal zijn gedurende het overblijven. Als uw kind ziek is dient u hem/haar voor 11.00 af te melden, anders worden de kosten voor het overblijven automatisch in rekening gebracht via het systeem.

Isy berekent kosten, namelijk 50 eurocent voor het digitaal betalen van uw credits. U kunt voor al uw kinderen tegelijkertijd credits kopen, zodat u de extra kosten van 50 cent maar een keer hoeft te betalen. Dit geld is niet voor school, maar voor Isy.
Het overblijfgeld dat de school ontvangt  wordt besteed aan:
– verklaring omtrent het gedrag
– bijscholen van overblijfkrachten
– cursus voor overblijfkrachten
– het betalen van de vrijwilligers
– het speelgoed, dat regelmatig vernieuwd en vervangen wordt
– het repareren van rekken, banken e.d.
– boeken voor kinderen
– binnenspellen – bordspellen
– bijdrage aan het ijsje en andere extra’s, bijv. koningsspelen.
De school draagt vanuit haar begrotingsbudget mede bij aan het aanschaffen van materialen e.d.
De leerlingen eten het eerste kwartier in hun eigen groep, hierna gaan ze naar buiten waar bij de onderbouw vier overblijfouders op de speelplaats aanwezig zijn, bij de bovenbouw zijn er twee overblijfkrachten aanwezig. De andere leerkrachten hebben dan pauze.

Wij vinden het niet de taak van de school om erop toe te zien dat alles opgegeten wordt. Over het algemeen volstaat een boterham en een klein stukje fruit voor de kleintjes.

Helaas zijn er ouders die vinden dat leerlingen die nooit overblijven, niet met materialen mogen spelen die bekostigd worden uit dit overblijven.
Het aantal leerlingen dat nooit overblijft betreft een groep van zo’n 20 leerlingen op 266. We kunnen niet van leerkrachten verwachten dat zij gedurende de kleine pauzes en het buitenspelen bij de kleuters, in de gaten houden wie wel en wie niet met het speelgoed mag spelen van het overblijven, maar wel met het speelgoed dat bekostigd is geworden vanuit het schoolbudget.

Wij reserveren voor een aantrekkelijke en gezonde speelplek voor alle kinderen, deze ontspanning hebben kinderen nodig om de nodige energie op te doen.

Overblijfreglement

Artikel 1          Doel 

De kinderen kunnen in alle rust hun lunch gebruiken en daarna dient gelegenheid te zijn om te spelen. De overblijfvoorziening is voor alle leerlingen toegankelijk en dient veilig te zijn.

Artikel 2         Verantwoordelijkheden

 1. De overblijfcommissie draagt zorg voor een verantwoorde overblijfgelegenheid en een verantwoord overblijfbeleid. De directie stelt ruimte beschikbaar.
 2. Het bestuur van Triade sluit een WA-verzekering af voor al diegenen die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade gedurende het overblijven. Tevens wordt geëist dat elk deelnemend kind via zijn/haar ouders of verzorgers WA verzekerd is.
 3. De overblijfcommissie, bestaande uit de overblijfcoördinator en een lid van de directie, is verantwoordelijk voor het beheer van middelen alsmede personele in inhoudelijke organisatie.
 4. De directie is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die betrekking hebben op het overblijven.

Artikel 3         Organisatie 

 1. Het overblijven wordt georganiseerd door de Stichting Brood en Spelen.
 2. Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door de overblijfkrachten die hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen.
 3. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddeld aantal leerlingen dat er per dag gebruik maakt van de voorziening. Buiten is ten allen tijde toezicht door overblijfkrachten en /of leerkrachten (tot 12.45 uur door overblijfkrachten en van 12.45 tot 13.00 uur door leerkrachten)
 4. Gedragsregels v.w.b. het overblijven zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
 5. Het overblijfreglement zal worden opgenomen in de schoolgids.

Artikel 4          Taken van de overblijfkrachten

 1. De leerlingen in de gelegenheid stellen om in rust de lunch te gebruiken en de
  gedragsregels  voor het overblijven bewaken.
 2. De leerlingen, onder hun toezicht, in de gelegenheid stellen om in de beschikbare
  ruimte binnen het schoolgebouw en op het schoolterrein te spelen.
 3. De leerlingen waar nodig stimuleren en ondersteunen in hun spel of andere bezigheden.
 4. Minimaal 2 maal per jaar gezamenlijk overleg voeren t.b.v. een optimale
  uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Dagelijks een overzicht bijhouden van welke leerlingen gebruik hebben
  gemaakt van de overblijfvoorziening en het geld incasseren om dit vervolgens
  over te dragen aan de overblijfcoördinator.
 6. De speelruimte en klaslokalen in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Artikel 5          Bevoegdheden van de overblijfkrachten 

De overblijfkrachten informeren de overblijfcoördinator over gedrag en andere zaken van leerlingen die een belemmering vormen bij de gewenste uitvoering van het overblijven. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders of betreffende leerkracht.

Artikel 6          Bevoegdheden van de overblijfcoördinator

 1. Innen van overblijfgelden.
 2. Uitbetaling van de onkostenvergoeding aan de overblijfkrachten.
 3. Aanschaffen van poets- en spelmaterialen.
 4. Het benoemen van overblijfkrachten en bij gebleken ongeschiktheid ontheffen van hun functie

Artikel 7       Inschrijving en kosten 

 1. Zowel in het geval van vast als incidenteel overblijven, dient de eerste inschrijving voor het overblijven te gebeuren door de ouders/verzorgers, d.m.v. een inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de website. Via het formulier wordt een verklaring afgegeven dat men in het bezit is van een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en akkoord gaat met het overblijfreglement (zoals vermeld in de schoolgids). Het ingevulde formulier dient bij de coördinator ingeleverd te worden.
 2. Het intrekken van de aanmelding en het wijzigen van vast of incidenteel overblijven dient te gebeuren via de overblijfcoördinator.
 3. Leerlingen die op een bepaalde dag incidenteel willen overblijven, dienen 1 dag van tevoren te worden aangemeld bij de conciërge. In urgente situaties kan het op dezelfde dag doch uiterlijk vóór 8.30 uur. Dit geldt eveneens voor afmelden. Dit aan- en afmelden kan zowel via e-mail als telefonisch (zie schoolgids). In geval van ziekte of afwezigheid gemeld aan school, hoeft  niet apart voor het overblijven te worden afgemeld.
 4. Eenmaal per jaar wordt door de overblijfcommissie de bijdrage per kind voor het overblijven vastgesteld.
 5. De betaling geschiedt vooraf d.m.v. overmaking per bank of giro (bij vaste overblijfdagen) of het kopen van een stempelkaart (bij incidenteel overblijven).  Door het aftekenen van de stempelkaarten  blijft u op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken van het overblijven van uw kind(eren).

Artikel 8        Klachten 

Voor klachten verwijst dit reglement naar de klachtenregeling zoals beschreven in de schoolgids.

Artikel 9 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Triade en in werking vanaf 1 augustus 2006.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de overblijfcommissie.

SCHORSINGSBELEID TIJDENS HET OVERBLIJVEN

Gedragsregels voor wat betreft het overblijven zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door de overblijfkrachten. De overblijfkrachten dienen de gedragsregels te bewaken en zodoende de leerlingen in de gelegenheid te stellen om in rust te kunnen lunchen. Ongewenst gedrag en andere zaken van leerlingen die een belemmering vormen bij de gewenste uitvoering van het overblijven melden ze aan de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator maakt een notitie en bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag bespreekt de overblijfcoördinator dit met een lid van de directie (tevens lid van de overblijfcommissie). De directie stuurt een waarschuwing richting ouders (een zogenaamde gele kaart). Na twee gele kaarten volgt een rode kaart. Dit betekent een schorsing voor 2 maal overblijven. Dient een leerling een tweede maal geschorst te worden, dan zal dit voor een periode van één week overblijven zijn.

De overblijfcommissie bestaat uit:

een lid van de directie

de overblijfcoördinator

Ons laatste nieuws

Lees meer